Параскева Михайлова

Проф. д-р П. Михайлова, дбн е родена в гр. София. През 1970 г. завършва висше биологическо образование в Биологическия факултет на СУ „Кл. Охридски“. Кариерното й израстване протича в Института по зоология, сега Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. През 1976 г. става доктор, а през 1991 г. – дбн. От 1993 г. е професор. Интересите й са в областта на зоологията, еволюцията, генетиката, цитогенетиката и генотоксикологията. В тези области самостоятелно и в съавторство е публикувала над 200 научни разработки в специализирани национални и международни издания. Автор е на две монографии, автор и съавтор е на 6 глави от монографии, публикувани у нас и в чужбина. Канен лектор е в Университети в Германия, Италия, Франция и Русия. Била е и преподавател в Биологическите факултети на СУ „Кл. Охридски“ и Пловдивския университет „П.Хилендарски“. Участвала е с доклади и постери в над 96 национални и международни симпозиума и конгреси. Ръководила е и 9 успешно защитили докторанти и магистри. Била е заместник-директор и и.д директор на Института по зоология. През 2018 г. е наградена за високи научни постижения и принос за организацията на научните изследвания в БАН.

Показване на единичен резултат

Количката е празна