Яна Беньова

Яна Бе­ньо­ва е сло­ваш­ка пи­са­тел­ка, ро­де­на през 1974 в Бра­тис­ла­ва. За­вър­ш­ва Вис­шия ин­с­ти­тут за му­зи­кал­но из­кус­т­во, спе­ци­ал­ност те­ат­рал­на дра­ма­тур­гия. От 2002 до 2009 г. ра­бо­ти ка­то жур­на­лис­т­ка във всекид­нев­ни­ка СМЕ под псев­до­ни­ма Яна Пар­к­ро­ва. Още де­вет­най­сет­го­диш­на из­да­ва три сти­хос­бир­ки, но ка­кто приз­на­ва в ед­но ин­тер­вю, ня­ма дос­та­тъ­чен та­лант да пи­ше сти­хо­ве и се на­соч­ва към про­за­та. Но­ве­ла­та й Пар­кър (Лю­бо­вен ро­ман) из­ли­за през 2001 г. Два­най­сет раз­ка­за и Ян Мед (2003) е сбор­ник от три­най­сет ней­ни раз­ка­за и ед­но сти­хот­во­ре­ние от друг ав­тор. За ро­ма­на си Ка­фе­не „Хи­е­на“ (План за из­п­раща­ни­я­та) през 2012 г. по­лу­ча­ва наг­ра­да­та за ли­те­ра­ту­ра на Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Тя е и двук­рат­на фи­на­лис­т­ка (2009, 2013) в кон­кур­са Anasoft litera. През 2012 г. из­ли­за творбата й Вън! Вън!, пред­ста­вена ка­то ро­ман/сти­хо­ве в две час­ти.

Показване на единичен резултат

Количката е празна